Wednesday, 26 November 2014 15:57 ( GMT ) 15:57 (London, United Kingdom) 
 

Watch Somali TV Spots (Camel Milk UK Ltd)